Jaarverslag 2017 Stichting OKB

Stichting OKB Oekumenisch Kerk- en Buurtwerk Amsterdam Oost

  • DANK
  • VOORWOORD
  • ZELFBEHEER EN STICHTING OKB
  • MAATSCHAPPIJ EN ZELFBEHEER
  • ENKELE MOMENTOPNAMES

Dank

Het werk van Stichting Oecumenisch Kerk- en Buurtwerk Amsterdam Oost wordt mogelijk gemaakt door het onbetaalde werk van veel mensen in Amsterdam Oost. De Muiderkerk gemeente steunde de openstelling en activiteiten van Czaar51 net als de voorgaande jaren met een financiële bijdrage. Bovendien wilden ze met ons meedenken en stonden open voor onze ervaringen in de buurt. Stadsdeel Amsterdam Centrum heeft in 2016 de vaste lasten (huur, gas en licht, telefoon) van het Inloophuis gesubsidieerd. Natuurlijk is deze subsidie van levensbelang voor het Inloophuis. Wij zien het als een blijvende erkenning voor onze bijdrage aan aan het realiseren van beleidsdoelstellingen van het stadsdeel: bewoners nemen zelf verantwoordelijkheid voor welzijnsvoorzieningen Stichting Corbello steunt al het werk van Stichting Oekumenisch Kerk- en Buurtwerk Amsterdam Oost.

Voorwoord

In 2018 trad een nieuw bestuur aan voor het Inloophuis Czaar 51. We danken onze voorgangers, in de laatste periode waren dat Arjan Spit en Jenny Looman en Dick Kuiper, voor het werk dat zij verzet hebben. Mede door hun inzet treffen wij een huis aan dat bruist van de activiteit! Het nieuwe bestuur (Harm Puite, secretaris, Theo Schoof, penningmeester, en Rieta van Staalduine, voorzitter) vindt het een voorrecht om een rol te mogen spelen in de ontwikkelingsgang van dit Inloophuis.

Dit huis, dat is opgericht vanuit maatschappelijke betrokkenheid van de kerken, vervult een belangrijke rol in de Czaar Peter buurt. Het functioneert als een veilige plek voor veel mensen. Twee dingen maken het voor het bestuur zeer interessant om hier betrokken te mogen zijn: ten eerste de wijze waarop in dit huis geoefend wordt met het omgaan met diversiteit, met de aanwezige multiculturaliteit – en ten tweede de wijze waarop in dit huis gewerkt wordt aan zelfbeheer. En natuurlijk is ook de interactie tussen het eerste en het tweede punt aan de orde van de dag. Het is als bestuur zaak te geloven in en te vertrouwen op de kracht van de gebruikers zelf, die hun vertegenwoordiging hebben in de beheergroep. Het bestuur deelt hier dus niet de lakens uit, maar spant zich in om de voorwaarden te bewaken of te realiseren, opdat de beheergroep haar eigen werk kan vormgeven. En diezelfde beheergroep heeft in december uitgesproken het bestuur te willen houden, als inspirator (met het oog op de bedoeling van het inloophuis), als facilitator (in relatie tot fond- sen en overheid) en – maar dat alleen in geval van nood – als scheidsrechter.

Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten die in het Inloophuis hebben plaatsgevonden in 2017. We verantwoorden ons hiermee voor dat wat we gedaan hebben, met be- hulp van de subsidies die we hebben ontvangen. We spreken onze dank uit – aan onze vrijwilligers, die zorgen dat de groepen goed gebruik kunnen maken van ons inloophuis – en aan al diegenen die er aan hebben bijgedragen dat we subsidies mochten ontvangen, die ons in staat stelden dit werk te continueren.

Mede namens Theo Schoof en Harm Puite, Rieta van Staalduine

Zelfbeheer en Stichting OKB

In ons vorig jaarverslag schreven we over het jarenlang toewerken naar zelfbeheer van Inloophuis Czaar51. Vanaf 2017 is het zo ver: Czaar51 is een buurtvoorziening dat volledig beheerd wordt door de buurtbewoners zelf. Uitgangspunt is dat wie over spullen en huis kan beschikken door de sleutels van het huis te krijgen daarmee ook mede verantwoordelijk is voor het huis en de spullen die erbij horen en die door iedereen gebruikt mogen worden.. En daarom behoort deel te nemen aan de groep die het beheer regelt en daarover de afspraken maakt. Die groep noemen we de Beheergroep van Czaar51.

In de Beheergroep zaten in 2017:Bea Boedhan; Floor Crebsberg; Fatiha Halet; Aicha; Fatou Cissé; Kheira Nemra Jdi- da; Riet Buijsman; Ad Janmaat; Pietro Contelli. De Beheergroep komt elke derde donderdag van de maand bij elkaar om lopende zaken te bespreken maar onderhoudt tussendoor contact middels een WhatsAppgroep.

Niet alle leden van de Beheergroep beschikken over een telefoon met WhatsApp en ook beheersen niet alle leden het Nederlands zo goed dat ze makkelijk communiceren via de app of in een vergadering. Toch loopt het gezamenlijk beheer van het huis.

Het beheer van de huishoudkas is net als in 2016 in handen van twee vrijwilligsters: Riet Buijsman en Bea Boedhan. Samen beheren zij via internetbankieren de huishoudrekening en betalen de dagelijkse uitgaven. De huishoudkas is gevuld met de bijdrages van de vaste groepen. Voor elke bijeenkomst wordt € 3,- in de huishoudpot gedaan. Daarnaast wordt als tarief voor betaalde activiteiten € 15,- per dagdeel per maand afgesproken. De nieuwe afspraken betekenen meer duidelijkheid en ook een eerlijker verdeling van de lasten want nu is er de bijdrage per bijeenkomst. De stichting OKB stort maandelijks € 100,- op de rekening van de huishoudkas als aanvulling op deze bijdrage van de deelnemers aan vaste activiteiten. Uit de huishoudkas worden alle dagelijkse huishoudelijke uitgaven gedekt.

De vijf verschillende groepen moslimvrouwen vormen in aantal de grootste bezoekersgroep. Gemiddeld bezoeken elke week tussen de vijftig en zestig vrouwen uit deze groep Czaar51, verschillende van hen komen tot wel drie keer per week. Ze komen er om elkaar te ontmoeten en te praten over hun dagelijkse leven, om samen koffie of thee te drinken en koekjes te bakken, om te koken en samen te eten, om acties te bespreken en samen te ondernemen zoals het organiseren van benefietfeesten; het verzamelen en versturen van medische hulpmiddelen naar behoeftige mensen in Marokko, om elkaar bij te staan bij problemen, om samen teksten uit de koran te lezen en om te bidden en om te bespreken hoe Czaar51 te delen met de andere gebruikers en bezoekers. Zo namen deze vrouwen in 2017 opnieuw het initiatief voor grote schoonmaak in het huis en werden er gordijnen gemaakt door de naaigroep. Zij worden door Fatiha; Kheira en Aïcha in de beheergroep vertegenwoordigd.

Er wordt ongeveer vier keer per week een maaltijd gekookt in Czaar51. Op maandagavond komt een klein groepje buurtbewoners eten bij Fatoe. De meesten wonen in het Funenpark. Op donderdag komt een grotere groep eten bij Ad. De meesten in deze groep komen al jaren bij hem eten en de groep is meer dan alleen een samen eten-groep. De deelnemers hebben vaak ook contact buiten de eetgroep om en staan elkaar bij als dat zo uitkomt. Ook is er een buurtbewoner die de maaltijd komt afhalen. Ad en Fatoe zijn de vertegenwoordigers van deze groepen in de Beheergroep. Op woensdag wordt niet altijd maar meestal gekookt in een van de groepen van moslimvrouwen. Ze koken samen en eten samen. Ook hier zijn bezoekers van buiten welkom om aan te schuiven. Op vrijdagavond is een feestelijke instuif die door een grote groep mensen, meest van Surinaamse afkomst, wordt bezocht. Er vinden allerlei activiteiten plaats. Er wordt muziek gemaakt; er wordt gekookt, er wordt gedanst en gezongen, er komen gemiddeld meer dan twintig bezoekers. Bea vertegenwoordigd deze groep in de Beheergroep. Op zaterdagavond komt vanaf de tweede helft van 2017 een nieuwe groep bezoekers in Czaar51. Het zijn buurtbewoners van Surinaamse afkomst en voor een deel van de deelneemsters is het een terugkeer in het Inloophuis omdat ze jaren geleden ook al kwamen. De groep wordt in de Beheergroep vertegenwoordigd door Floor Crebsberg. Op woensdag is er een inloopochtend waar meestal vier tot zes bezoekers zijn. Een vaste groep met af en toe onverwacht een nieuwe bezoeker. Riet en Pietro vertegenwoordigen deze groep. Op dinsdagochtend is er naailes. Op dinsdagavond komt al zo lang Czaar51 bestaat de klaverjasclub bij elkaar. Zij worden ook vertegenwoordigd door Ad. Aan het eind van 2017 heeft deze klaverjasvereniging, die al langer bestond dan het Inloophuis, zichzelf opgeheven. Er waren te weinig deelnemers overgebleven omdat verminderde mobiliteit en zwakke gezondheid verschillende deelnemers dwongen er mee te stoppen.

In 2017 vergaderen Beheergroep en bestuur twee keer gezamenlijk. De vergadering wordt voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. In de vergaderingen van de Beheergroep is in de regel één van de bestuursleden aanwezig.

Het samen beheren van het Inloophuis en voor het huishouden zorgen middels eigen bijdrages betekent niet dat hiermee het huis helemaal self-supporting is geworden. De jaarlijkse subsidie van de gemeente waaruit de huur en de andere vaste lasten kunnen worden betaald is absoluut onmisbaar. Zonder die steun zou het Inloophuis waarschijnlijk dicht moeten omdat de kosten van huur en energie/telefoon voor de bezoekers niet zelf zouden kunnen opbrengen. Dus blijft ook de stichting OKB als rechtspersoon die het huis naar buiten toe kan vertegenwoordigen en de verantwoordelijkheid kan nemen voor deze subsidie noodzakelijk.

Maatschappij en zelfbeheer

In een Inloophuis als Czaar51 dat zich openstelt voor alle buurtbewoners komt met de diversiteit aan bezoekers en gebruikers de spanning en de oordelen die mensen buiten op straat, in de samenleving en binnenshuis over anderen hebben mee naar binnen.

De buurt waar Czaar51 midden in staat is onderdeel van de snel veranderende en dynamische omgeving van het centrum van Amsterdam. Er zijn weinig plekken in de wereld waar de culturele diversiteit zo groot is en waar rijkdom en armoede zo dicht bij elkaar gevestigd zijn.

Binnen, in het Inloophuis, ontmoeten buurtbewoners elkaar in een huis dat zij allemaal zien als “van ons zelf”. En dat is iets wat bijna nergens anders in die stedelijke samenleving bestaat: dat mensen die zo verschillende levens hebben hetzelfde huis en dezelfde spullen met elkaar delen en daar samen ook over beslissen. Logisch dat daar vaak misverstanden zijn en dat afspraken daardoor lang niet altijd goed begrepen worden. Zo gaat het bijna iedere vergadering van de beheergroep over de manier waarop de ruimte wordt schoongehouden maar nog meer over: hoe pannen worden gebruikt, hoe er wordt gekookt, hoe de toiletten worden gebruikt, wat kinderen wel en wat niet mogen en of de gordijnen overdag open moeten zijn of juist dicht. Het bijzondere is dat deze gesprekken het hele jaar zijn doorgegaan en dat ruzies en meningsverschillen allemaal weer uitgepraat worden. Zo blijven verschillen vaak bestaan maar blijft er ook respect voor elkaar en blijft de ruimte voor ieder om de dingen op de eigen manier te blijven doen. Is dit een model dat we willen uitdragen aan andere initiatieven? Het is de vraag of we dat kunnen want we hebben onze handen er vol aan. Het werkt en ieder mag komen kijken en zelfs mee doen maar het uitleggen hoe je dat bereikt, dat is een ander verhaal….

Enkele momentopnames

Begin februari ontvangen we in Czaar51 ambtenaren van het gebiedsteam van het stadsdeel. We geven, zoveel we kunnen, informatie over de activiteiten die in Czaar51 plaatsvinden en vertellen dat alle buurtbewoners hier welkom zijn. En hoe belangrijk we het vinden dat zij autonoom zijn in wat ze hier doen en hoe ze het willen doen.

De open maaltijden die in Czaar51 worden geboden op maandag, woensdag en donderdag worden opgenomen in het gidsje dat door het Stadsdeel uitgegeven wordt over dit onderwerp.

In de loop van 2017 vinden we nieuwe bestuursleden voor de stichting OKB. In maart meldt de nieuwe voorzitter zich: Rieta van Staalduine. Zij komt binnen via de Muiderkerk, onderdeel van de Protestantse kerk van Amsterdam en vanaf het begin nauw betrokken bij de Stichting OKB. Zij heeft veel bestuurservaring, zeker ook in de Amsterdamse regio.

Begin juni meldt Theo Schoof zich. Hij is van katholieke huize en brengt behalve die verbinding met de RK parochies in Amsterdam Oost die ook vanaf het begin met stichting OKB verbonden waren ook veel ervaring als bestuurder mee. Met Harm Puite, die de afgelopen jaren nauw betrokken was als ondersteuner van het proces naar zelfbeheer is het nieuwe bestuur van stichting OKB vanaf juni 21017 compleet.

Op 23 maart ontvangen we in Czaar51 twee ondersteuners van stichting DAK (Door Aandacht Kracht). DAK is de landelijke netwerkorganisaties die inloophuizen en maatschappelijke opvang over heel Nederland met elkaar verbindt. De ondersteuners bieden een programma over p.r. voor inloophuizen in Czaar51 waar behalve leden van onze eigen beheergroep ook vrijwilligers van het diakonaal centrum in de Indische Buurt en vrijwilligers van een inloophuis uit Zaandam aan meedoen.

Op 14 juni bieden de vastende moslima’s in Czaar51 de leden van de beheergroep een iftar-maaltijd aan. Na afloop van de Ramadan maand eind juni wordt grote schoonmaak gehouden in het Inloophuis.

Op 23 december biedt de beheergroep het bestuur een feestelijke kerstmaaltijd aan. Het is een groot succes en een gezellige manier om samen het einde van het eerste jaar Zelfbeheer in Czaar51 te vieren